KimchiNamai.lt privatumo politika
Privatumo politikoje nurodomi pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka. Privatumo politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.
1. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys
1.1. Naudojantis Svetaine ir (ar) Savitarna, Bendrovė renka šiuos duomenis:
1.1.1. IP adresą;
1.1.2. šalį, iš kurios Vartotojas prisijungia;
1.1.3. kokią naršyklę ir jos versiją Vartotojas naudoja.
1.2. Aukščiau nurodyti duomenys renkami saugumo ir Svetainės ir (ar) Savitarnos naudojimosi istorijos tikslais. Juos rinkdama, Bendrovė nesiekia nustatyti Vartotojo tapatybės.
1.3. Kiti Vartotojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Privatumo politikos 3 skyriuje numatytais atvejais.
1.4. Bendrovė patvirtina, kad ji įregistruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.
1.5. Duomenys, susiję su Vartotojo naudojimusi Svetainės, Savitarnos teikiamomis galimybėmis ir (ar) teikiamomis paslaugomis, ir kurie nėra laikytini asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojo tapatybės.
2. Asmens duomenų tvarkymo principai
2.1. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų:
2.1.1. asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir yra tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie yra suderinami su nustatytais prieš renkant asmens duomenis;
2.1.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.1.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
2.1.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
2.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
2.1.6. asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
3. Asmens duomenų tvarkymo atvejai
3.1.Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
3.1.1. Vartotojas, naudodamasis kimchinamai.lt Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar)  teikiamomis paslaugomis, suteikia informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo);
3.1.2. Vartotojas duoda sutikimą, jį pasirašydamas;
3.1.3. sudaroma arba vykdoma paslaugų sutartis su kimchinamai.lt, kai viena iš šalių yra Vartotojas;
3.1.4. siekiama apsaugoti Vartotojo esminius interesus;
3.1.5. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia pardavėjas arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Vartotojo interesai nėra svarbesni.
4. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo būdai
4.1. Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:
4.1.1. lankantis Svetainėje ir (ar) Savitarnoje;
4.1.2. pildant Svetainėje ir (ar) Savitarnoje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.) ir (ar) sudarant paslaugų teikimo sutartis su kimchinamai.lt;
4.1.3. pateikiant juos bendravimo su kimchinamai.lt darbuotojais ar atstovais metu;
4.1.4. Vartotojo sutikimu gaunant juos iš bet kokių privačių ar valstybinių įmonių, įstaigų, institucijų.
5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
5.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais: tiesioginės rinkodaros (tik gavus išankstinį asmens sutikimą), asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos, finansinių nuostolių prevencijos, pardavėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su kimchinamai.lt nurodytais tikslais.
5.2. Vartotojas gali nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, taip pat atšaukti jau duotą sutikimą, pateikdamas kimchinamai.lt jo atšaukimą raštu, pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumentą kopiją ar pateikiant jo originalą (atvykus į kimchinamai.lt centrinę būstinę ar atstovybę). Kimchinamai.lt tokį Vartotojo kreipimąsi išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo jo gavimo dienos.
5.3. Vartotojas bet kada gali atsisakyti kimchinamai.lt siunčiamų reklaminių pranešimų ir turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Vartotojas gali aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu kimchinamai.lt darbuotojui ar atstovui.
5.4. Atšaukus duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali netekti galimybės visapusiškai naudotis Svetaine ir (ar) Savitarna ir sudaryti finansinių paslaugų teikimo sutartis su kimchinamai.lt.
5.5. kimchinamai.lt Vartotojo asmens duomenis gali teikti tretiesiems asmenims, tik jei Vartotojas yra davęs tokį sutikimą arba asmens duomenys turi būti teikiami dėl teisėto intereso, kurio siekia kimchinamai.lt arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Vartotojo interesai nėra svarbesni, taip pat ir tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus.
6. Asmens duomenų apsauga
6.1. Kimchinamai.lt, tvarkydama Vartotojo asmens duomenis Svetainėje ir (ar) Savitarnoje naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Kimchinamai.lt perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose.
6.2. Kimchinamai.lt pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl kimchinamai.lt negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.
6.3. Vartotojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) kimchinamai.lt teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.
7. Nuorodos į kitas svetaines
7.1. Kimchinamai.lt neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Vartotojų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Kimchinamai.lt neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Vartotojai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes kimchinamai.lt jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Vartotojams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.
8. Vartotojo teisės
8.1. Vartotojas turi visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
8.1.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
8.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
8.1.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys buvo surinkti bei kokiais tikslais ir kaip jie tvarkomi;
8.1.4. gauti informaciją, kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys teikiami ir (ar) buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus;
8.1.5. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų;
8.1.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Kimchinamai.lt turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.
9.3. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.